(23.01.2014.)
- Obavještenje o obavezi podnošenja god. poreske prijave

U Republici Srpskoj, posljednji rok za predaju godišnje poreske prijave poreza na dobit za poresku 2013. godinu je 31. mart 2014. godine, a podnosi se Poreskoj upravi RS.
Obveznik poreza na dobit (pravna lica) u Federaciji BiH je dužan da pravilno i tačno popunjenu poresku prijavu sa poreskim bilansom podnese nadležnoj ispostavi Porezne uprave FBiH u roku od 30 dana po isteku roka propisanog za podnošenje godišnjeg finansijskog izvještaja (rok za podnošenje godišnjeg finansijskog izvještaja je 28.02.2014. godine).

I fizička lica iz Republike Srpske su obveznici podnošenja poreske prijave Poreskoj upravi RS. Naime, fizička lica koja ostvaruju dohodak od samostalnog obavljanja djelatnosti, dohodak na kapitalne dobitke, dohodak od kapitala na koje nije plaćen porez po odbitku, te ukoliko je plaćen manji iznos poreza po odbitku po osnovu ličnih primanja, dužni su do 31.03.2014. godine podnijeti poresku prijavu za porez na dohodak.
Lica koja ostvare dohodak od ličnih primanja, a uz to dohodak od autorskih prava, prava srodnih autorskim pravima i prava industrijske svojine i dohodak od kapitala, imaju obavezu podnošenja poreske prijave za porez na dohodak. Lica u radnom odnosu nisu dužna podnositi godišnju poresku prijavu jedino ukoliko pored ličnih primanja ne ostvaruju dohodak po drugom osnovu (ugovor o djelu, autorskom djelu, zakupu i sl.).
Lica koja se nisu u radnom odnosu, a ostvaruju dohodak po nekom od osnova (od samostalne djelatnosti, od kapitala, od autorskih i sličnih prava i sl.) dužni su podnijeti godišnju poresku prijavu ukoliko to nije učinio isplatilac navedenog dohotka. Slične odredbe važe i u Federaciji BiH.