(14.05.2014.)
- Izmjene Zakona o deviznom poslovanju u RS

Pored produženja rokova za naplatu, odnosno plaćanje izvoza i uvoza roba i usluga, novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju, koji je stupio na snagu 27.03.2014. godine, donosi još nekoliko bitnih olakšica:

1. Usvajanjem novih izmjena Zakona, Vlada RS je donijela Odluku o stavljanju van snage Odluke o prebijanju dugovanja i potraživanja, cesiji i preuzimanju duga u poslovima sa inostranstvom. Za obavljanje navedenih poslova ubuduće neće biti potrebno odobrenje Ministarstva finansija RS, već se ti poslovi mogu  vršiti samo na osnovu ugovora u pisanoj formi zaključenog u skladu sa odredbama propisa kojim se uređuju obligacioni odnosi, koji obavezno sadrži identifikacione podatke o ugovornim stranama, podatke o osnovu po kojem su nastala potraživanja i dugovanja koja su predmet ugovora, uključujući i podatke o dužniku, odnosno povjeriocu, kao i podatke o valuti i iznosu potraživanja i dugovanja koji su predmet ugovora. Rezident čiji su računi blokirani po osnovu naloga za prinudnu naplatu ne može zaključivati navedene ugovore, niti može izmirivati novčane obaveze na opisani način, osim ako drugim zakonom nije drugačije utvrđeno.

2. Brisan je član 13. Zakona kojim je bilo propisano da je rezident dužan da unaprijed plaćenu robu ili uslugu uveze u Republiku u roku od šest mjeseci od dana izvršenog plaćanja robe ili usluge, te ukoliko to ne učini, dužan je da izvrši vraćanje unaprijed plaćenog iznosa u roku od osam dana od dana isteka roka od 6 mjeseci. Produženjem rokova pri uvozu, navedene odredbe su izgubile smisao.

3. Novim izmjenama je omogućeno slobodno plaćanje i prenos sredstava radi sticanja svojine nad nekretninama rezidenata u inostranstvu i nerezidenata u Republici, ukoliko je ugovor zaključen u skladu sa propisima kojima se uređuju svojinsko-pravni odnosi, i to samo ako je rezident podmirio sve poreske i druge zakonom propisane obaveze.

4. Usvojena je odredba koja propisuje da je rezident obavezan da zajam od nerezidenta koristi i zajam nerezidentu odobrava preko računa kod banke.

5. Novim izmjenama je propisano da je rezident dužan da, sredstva sa deviznog računa u inostranstvu, unese u Republiku u roku od 30 dana od dana prestanka osnova za koji je devizni račun otvoren.