(01.07.2014.)
- Uvođenje posebnog doprinosa za solidarnost

Predloženi zakoni u vezi sa poplavama u Republici Srpskoj su na snazi od 19.juna ove godine.

Zakonom o posebnom doprinosu za solidarnost uveden je poseban  doprinos  za solidarnost kao  jedan od izvora finansiranja  Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske, iz čijih sredstava će se finansirati obnova Republike Srpske nakon poplava  u maju 2014. godine.

Poseban doprinos za solidarnost predstavlja namjenska sredstva, koja se obezbjeđuju iz neto dohotka od  ličnih primanja fizičkih lica, isplaćenih penzija i vlastitih sredstava isplatioca dohotka a obračunava se u visini od 3% od neto ličnih primanja fizičkih lica koja ostvaruju dohodak iz bilo kojeg izvora, pri čemu 50% obračunatog doprinosa  pada na teret fizičkog lica (vlasnika dohotka), a 50% na teret isplatioca dohotka.

Obračun i uplatu posebnog doprinosa za solidarnost vrši isplatilac ličnih primanja i penzija  na sve isplate izvršene od 01.06.2014. godine na na račun Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske otvoren kod Nove banke a.d. Banja Luka, broj 555-090-0013726152, koji funkcioniše kao račun javnih prihoda u okviru Sistema jedinstvenog računa trezora Republike.

Uputstvo za popunjavanje virmana prilikom uplate navedenog doprinosa je dostupno na zvaničnoj internet stranici Poreske uprave RS.