(07.10.2014.)
- Novi Pravilnik o izvještavanju o kreditnim poslovima

Ministar finansija Republike Srpske je donio novi Pravilnik o izvještavanju o kreditnim poslovima sa inostranstvom, koji je stupio na snagu 2.10.2014. godine. Novim Pravilnikom je propisan način izvještavanja o kreditnim poslovima sa inostranstvom, obrasci koji se dostavljaju Ministarstvu finansija Republike Srpske, rokovi za dostavu obrazaca, kao i pravila u vezi sa povjerljivošću posrcka.
Obveznici izvještavanja kreditnih poslova su pravna lica iz RS, filijale stranih pravnih lica, preduzetnici i banke. Kreditnim poslovima smatraju se samo finansijski krediti i zajmovi – kreditna zaduženja i kreditna odobrenja.

Izvještaje obveznici dostavljaju Ministarstvu do 31. januara tekuće godine sa stanjem na dan 31. decembar prethodne godine. Razlike u odnosu na prethodni Pravilnik se ogledaju u tome što se po starom Pravilniku svaki kreditni posao morao pojedinačno prijavljivati, te što se kreditnim poslom koji se prijavljuje MFRS smatrao mnogo veći broj poslova sa inostranstvom.