(24.12.2014.)
- Neustavne odredbe poreskog Zakona!

Ustavni sud je u predmetu broj U-57/13 donio odluku da nisu u saglasnosti sa Ustavom pojedine odredbe Zakona o posebnim načinima izmirenja poreskog duga kojima je propisano da se poreski dug može izmiriti isplatom cjelokupnog iznosa glavnog duga plaćanjem u novcu uz otpis kamate, kao i pretvaranjem poreskog duga u vlasnički udio u imovini poreskog dužnika. Ustavni sud je ovakvu odluku obrazložio, između ostalog, time što je, prema njegovoj ocjeni, osporenim odredbama došlo do povrede principa jednakosti pred zakonom iz člana 10. Ustava. Naime, zakonodavac je, u odnosu na poreske obveznike na koje se odnose ove odredbe, u neravnopravan položaj doveo poreske obveznike koji su već izmirili svoje poreske obaveze nastale u tom periodu. Time je, smatra Ustavni sud, došlo do nejednakog odnosa prema poreskim obveznicima u pogledu istog duga i davanja povlastica za one koji ne izmiruju svoje obaveze.
U cilju provođenja ove odluke, očekuje se da će Poreske uprava RS poništiti sva rješenja kojima je odobreno plaćanje glavnog duga uz otpis kamate, kao i pretvaranje poreskog duga u vlasnički udio u imovini poreskog dužnika, te za prethodno odobrene iznose ponovo zadužiti poreske obveznike.