(20.06.2016.)
- Novi pravilnici uz Zakon o porezu na dobit RS

Nakon usvajanja novog zakona o porezu na dobit u RS (Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 94 od 16. novembra 2015), doneseni su novi pravilnici koji bliže određuju pojedine pojmove i rješenja iz Zakona.
To su:
- Pravilnik o uslovima i načinu sticanja prava na oslobađanje od plaćanja poreza 
(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 45 od 7. juna 2016, 50/16)
- Pravilnik o primjeni godišnjih amortizacionih stopa (Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 47 od 13. juna 2016)
- Pravilnik o primjeni normativa rashoda za utvrđivanje kala, rastura, kvara i loma 
(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 45 od 7. juna 2016)
- Pravilnik o transfernim cijenama i metodama za njihovo utvrđivanje 
(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 47 od 13. juna 2016)