(10.03.2016.)
- Novi Zakon o porezu na dobit FBiH

U „Službenim novinama FBiH“, broj 15/16 od 26.02.2016. godine objavljen je novi Zakon o porezu na dobit FBiH.

Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama FBiH“. Danom početka primjene Zakona, prestaje da važi Zakon o porezu na dobit ("Službene novine Federacije BiH", broj. br. 97/07, 14/08 i 39/09).
Neke od novina koje Zakon donosi su:

 • Obveznik poreza na dobit je i podružnica pravnog lica iz Republike Srpske i Brčko Distrikta, a koja je registrovana na teritoriji Federacije, za dobit koju ostvari poslovanjem u Federaciji;
 • Ukinuti su oblici poreznih poticaja po osnovu izvoza i po osnovu zapošljavanja više od 50% invalidnih lica i lica sa posebnim potrebama. Odredbe za umanjenje plaćanja poreza na dobit po osnovu ulaganja u proizvodnju su propisane u izmijenjenom obliku u odnosu na raniji zakon. Novi Zakon je propisao i porezni poticaj za novoprimljene zaposlene;
 • Rashodi nastali na ime usklađivanja vrijednosti zaliha sa njihovom neto ostvarivom vrijednosti priznaju se u poreznom periodu u kojem su te zalihe prodate ili otpisane ili uništene;
 •  Izmjena priznatih rezervisanja - pod određenim uslovima priznaju se rezervisanja za buduće rashode u vezi sa zaštitom životne sredine, te rezervisanja koja se formiraju za buduće troškove u garantnim rokovima priznaju se najviše do 4% godišnjeg prometa;
 • Posebna odredba za finansijske institucije - rashodi po osnovu ispravki vrijednosti potraživanja bilansne aktive koja se procjenjuje na grupnoj osnovi i na bazi iskustva historijskog troška (latentni gubici –IBNR) nisu porezno priznat rashod;
 • Izmijenjene su stope porezno priznate amortizacije;
 • Rashodi po osnovu sponzorstva priznaju se kao porezno priznat rashod u iznosu do 3% ukupnog prihoda;
 • Uslovi priznavanja otpisa potraživanja su izmijenjeni, na način da se rashodi priznaju ukoliko:
  •  su potraživanja u prethodnom poreznom periodu bila uključena u prihode obveznika i da nisu naplaćena u roku 12 mjeseci od datuma dospijeća naplate ili 
  • su potraživanja utužena ili je pokrenut izvršni postupak ili da su potraživanja prijavljena u likvidacijskom ili stečajnom postupku nad dužnikom;
 • Proširen je pojam povezanih lica te je određeno da je porezni obveznik koji učestvuje u transakcijama s povezanim licima dužan u trenutku podnošenja svoje porezne prijave imati dokumentaciju o transfernim cijenama, u suprotnom podliježe plaćanju novčane kazne. Također, povećan je broj metoda koje se mogu koristiti za analizu transfernih cijena;
 • Uvedeno je pravilo „utanjene kapitalizacije“. Ovim pravilom finansijski rashodi na ime kamate ili njezinog funkcionalnog ekvivalenta po finansijskim ugovorima i instrumentima uzetim od povezanih lica predstavljaju porezno priznat rashod do iznosa određenog omjerom 4:1, koji se odnosi na stavke ukupnih obaveza po osnovu finansijskih ugovora i upisanog kapitala u sudski registar. Ovo pravilo se ne primjenjuje na banke i osiguravajuća društva.

Zakonom je propisano da Federalni ministar finansija u roku od 6 mjeseci donese Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dobit, te Pravilnik o transfernim cijenama.