(19.01.2017.)
- Izmjene Zakona o porezu na dobit RS

Dana 1.1.2017. godine stupile su na snagu Izmjene Zakona o porezu na dobit RS, koje se odnose na sljedeće:

 

Ovim izmjenama se precizira pojam poreskog obveznika poreza na dobit, tako da se obaveza plaćanja poreza utvrđuje na osnovu rezidentnosti poreskog obveznika i izvora iz kojih se dobit ostvaruje.

U skladu sa izmjenama, kamata na depozite u banci uklјučuje se u oporezive prihode, a izuzimaju rashodi po osnovu umanjenja vrijednosti gudvila, te se mijenjaju pravila priznavanja rashoda amortizacije u poreskom bilansu.

U dijelu Zakona kojim se uređuju poreske olakšice umanjenje poreske osnovice za iznos investicija u nepokretnosti, postrojenja i opremu za obavlјanje proizvodne djelatnosti ograničeno je na način da se umanjenje može ostvariti za 30% ukoliko je iznos ulaganja veći od 50% poreske osnovice.

Pored navedenog, uveden je i izuzetak u vezi sa rokom za podnošenje poreske prijave za porez po odbitku, radi potrebe koja se ukazala u praksi, a odnosi se na izdavanje poreskog uvjerenja o plaćenom porezu po odbitku, koje je potrebno nerezidentima. Izuzetno, godišnja prijava poreza po odbitku podnosi se najkasnije u roku od 30 dana nakon završetka poreske godine.

Brisana je odredba kojom je utvrđena niža stopa poreza po odbitku za prihod od dividende i udjela u dobiti nerezidenta.

Precizirane su usluge na koje nerezident plaća porez po odbitku, te je usvojena dopuna kojom se porez po odbitku plaća na sve usluge koje nerezident vrši za rezidente Republike Srpske, ako su rezidenti država sa kojima Bosna i Herecegovina nema zaklјučen ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, kao i u slučaju da se plaćanje za usluge od strane rezidenta Republike Srpske vrši i na drugi način osim plaćanjem u novcu.

U dijelu Zakona koji se odnosi na otklanjanje dvostrukog oporezivanja precizirana je norma koja se odnosi na pravilo o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja za rezidente Republike Srpske u odnosu na plaćeni porez u inostranstvu. Takođe, izmijenjena je odredba kojom se propisuje dokazivanje rezidentnosti. Isplatilac prihoda – rezident Republike Srpske dužan je da pribavi potvrdu o rezidentnosti za korisnika prihoda – nerezidenta koja je izsrc od nadležnog organa države korisnika prihoda, kao i ovjerenu izjavu o prihodu i korisniku prihoda, ako se na prihod nerezidenta ostvaren u Republici Srpskoj primjenjuje niža ili ista poreska stopa u odnosu na stope propisane ovim zakonom.