(20.10.2017.)
- Primjena Zakona o zaštiti ličnih podataka

U hotelu Talija je održan seminar koji je organizovao časopis Finrar, a predavači su bili prof. dr. Ivanka Marković i diplomirani pravnik Dejan Rakić.
Teme koje su obrađivane tokom seminara su pravo privatnosti i pravo pristupa privatnim informacijama, te praktični aspekti zaštite ličnih posrcka.
Seminaru su prisustvovali predstavnici upravnih organa, lokalnih samouprava, privrednih društava, računovodstvenih biroa, banaka, zaposleni radnici u prethodno pomenutim subjektima i ostala zainteresovana lica.
Lica koja su prisustvovala navedenom seminaru mogla su dobiti informacije o mogućnosti i načinu korištenja ličnih posrcka fizičkih lica, te o obavezama koja lica koja koriste i obrađuju lične podatke imaju prema Agenciji za zaštitu ličnih posrcka BiH, odnosno prema licima čije podatke koriste.