Usluge

U širokom spektru naših usluga, diferenciranjem poslovanja smo kreirali poslovnu nišu koju uspješno gradimo i širimo vršeći usluge savjetovanja iz oblasti poreza za područje BiH i zemalja okruženja, u koje se ubrajaju usluge savjetovanja pri sačinjavanju poreskih prijava, kao i prijavljivanja poreskih obaveza i kontrole ispravnosti već prijavljenih obaveza kroz postupak samooporezivanja obveznika. 
Pored toga, dosadašnje iskustvo i zadovoljstvo naših klijenata nas svrtava u rang najuspješnijih iz ove oblasti.
Konkretno, usluge koje nudimo svojim klijentima su sljedeće:

Poreski pregled poslovne dokumentacije

Usljed potrebe i težnje naših klijenata da svoje poslovanje usklade sa relevantnim poreskim propisima i aktuelnim stavovima poreskih organa, te u cilju umanjenja negativnih efekata eventualnih kontrola, vršimo usluge preventivnog pregleda poreske dokumentacije i poreskih obaveza. Tokom pregleda koristimo metodologiju koju su usvojili poreski organi tokom inspekcijskih kontrola, čime nastojimo da ukažemo na potencijalne poreske rizike koje ćete biti u mogućnosti da otklonite prije same kontrole.

 

Poreski due-diligence

Sačinjavamo i prezentujemo analizu poreskih opterećenja i aktuelnih rješenja za optimalno umanjenje poreskih rizika u slučaju da imate namjeru započeti poslovne transakcije kao što su: statusne promjene, prenos poslovne imovine, kupovina nekretnina, poslovne investicije u inostranstvu ili sa privrednim društvima iz inostranstva itd.

 

Savjetovanje u vezi sa pravnim lijekovima

Ostvarujemo visok procenat uspjeha prilikom savjetovanja u vezi sa Vašim pravnim lijekovima tokom upravnih postupaka, koje iniciramo nakon utvrđene poreske obaveze, kamate, tereta prinude ili prekršajne i krivične odgovornosti nastalih kao posljedica inspekcijskog pregleda poreskih organa.
U saradnji sa našom partnerskom advokatskom kancelarijom, savjetujemo pri sačinjavanju tužbi i vanrednih pravnih lijekova u upravnim sporovima pred sudovima BiH, vršimo usluge pripreme dokaznih sredstava, te pripreme odbrane u postupcima u kojima je to potrebno.

 

Izrada Dokumentacije o transfernim cijenama

Kako su u oba entiteta BiH od početka 2016. uvedene obaveze posjedovanja dokumentacije o transfernim cijenama u transakcijama sa povezanim licima, za obveznike kod kojih takve transakcije postoje, usvojeni su Pravilnici kojima se detaljno definišu svi aspekti takvih transakcija i poreski tretman odstupanja od principa “van dohvata ruke”.
S obzirom da su trenutne kazne za neposjedovanje ove dokumentacije od 20.000 KM do 60.000 KM u RS, a od 3.000,00 KM do 100.000,00 KM u Federaciji BiH, ukazala se potreba da se specijalizujemo za vršenje usluga izrade dokumentacije o transfernim cijenama za sve vrste transakcija, kako bismo klijentima olakšali poslovanje i umanjili rizik od poreskih prekršaja u ovom pogledu. Za ove usluge koristimo najnoviju verziju AMADEUS baze podataka, a studije koje sačinjavamo sadrže sve propisane elemente iz Pravilnika o transfernim cijenama, dok smo rokove izrade studije uskladili sa rokovima koje su propisale Poreske uprave u BiH.

 

Kontrola ispravnosti popunjavanja i podnošenja poreskih prijava

Ukoliko niste u mogućnosti da sami izvršite pouzdanu provjeru ispravnosti Vaših poreskih prijava, pružamo usluge savjetovanja u vezi sa popunjavanjem i podošenjem istih na mjesečnom i godišnjem nivou.

 

Ostvarivanje prava kod poreskih organa

Usljed velikog broja izmjena i dopuna poreskih propisa, te velikog broja propisanih sankcija, poreski obveznici ni ne pokušavaju ostvare omogućena im prava podnošenjem odgovarajućih obrazaca i dokumentacije poreskim organima. Stoga pružamo savjete, stečene na višegodišnjem iskustvu u radu poreskih organa, na koji način ispoštovati mehanizme prilikom ostvarivanja velikog broja poreskih prava, te izbjeći konstantno odbijanje, dopunjavanje, vraćanje i ispravljanje obrazaca i drugih dokumenata, te na taj način omogućavamo poreskom obvezniku ostvarivanje prava uz istovremenu uštedu vremena i resursa.

 

Stalna informisanost

Klijenti sa kojima zaključimo dugoročne ugovore imaju pristup informacijama o promjenama propisa, stavova poreskih organa, odlukama drugostepenih organa, te odlukama sudova u poreskim stvarima. U slučaju promjene poreskih propisa, koji se nalaze u proceduri donošenja, javnoj raspravi i sl. naši klijenti su u mogućnosti da na vrijeme prilagode svoje poslovne poteze efektima tih promjena i na taj način iskoriste maksimum iz takvih situacija. Takođe, zahvaljujući trajnoj saradnji, u mogućnosti su da naše usluge koriste prioritetno u odnosu na druge klijente, čime sebi obezbjeđuju značajne poreske uštede.