(07.10.2022.)
- Poreske novosti 08-09 2022

 Propisi i novosti na nivou Republike Srpske

  • Poreska uprava Republike Srpske je na svojoj internet stranici obavijestila poreske obveznike da je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, koji je stupio na snagu 22. juna 2022. godine, uvedena posebna kategorija obveznika doprinosa: Lice koje je zaposleno kod poslodavca sa sjedištem u RS, prijavljeno u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa i od strane tog poslodavca upućeno na rad u inostranstvo, dok traje upućivanje. S tim u vezi, poreski obveznici se obavještavaju da su izvršene dopune programa za podnošenje Mjesečne prijave poreza po odbitku – Obrazac 1002,  te da se doprinosi za odnosnu kategoriju obveznika doprinosa prijavljuju na Obrascu 1002, dodatni list: DL6 – Posebne uplate doprinosa, u kojem se kao tip posebne uplate doprinosa navodi šifra: 57 (uplata dorpinosa za radnika upućenog na rad u inostranstvo), dok se porez na dohodak od ličnih primanja, koja su ostvarila navedena lica, prijavljuje na Obrascu 1002, dodatni list: DL1 - Primanja po osnovu radnog odnosa.
  • 30. septembra ove godine istekao je rok za uplatu druge rate poreza na nepokretnosti za 2022. godinu. Poreska uprava RS je pozvala poreske obveznike da izmire svoje obaveze po poreskom računu za 2022. godinu, kao i eventualno još uvijek neizmirene iznose po osnovu poreza na nepokretnosti iz prethodnih godina. Takođe, i sve one koji još uvijek nisu prijavili svoju nepokretnu imovinu, da to učine, jer će neprijavljene nepokretnosti koje identifikuje Poreska uprava biti prijavljene po službenoj dužnosti.

Propisi i novosti na nivou Federacije Bosne i Hercegovine

  • U 'Službenim novinama Federacije BiH' broj: 76/22 od 23.9.2022. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, kojim se propisuju vrste javnih prihoda, depozitni računi u bankama, način uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Pravilnik je stupio na snagu narednog dana od dana objavljivanja u 'Sl. novinama Federacije BiH'.
  • U 'Službenim novinama Federacije BiH' broj: 61/22 od 3.8.2022. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku, koji je stupio  na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. novinama Federacije BiH". Po ovom zakonu dužni su postupati organi uprave FBiH i organi uprave kantona-županije, kao i gradske i općinske službe za upravu i drugi organi kad u upravnim stvarima, neposredno primjenjujući propise, rješavaju o pravima, obvezama ili pravnim interesima građana, pravnih osoba ili drugih stranaka.  Po ovom zakonu dužna su postupati i poduzeća (društva), ustanove i druge pravne osobe kad u obavljanju javnih ovlasti koje su im povjerene zakonom ili propisom gradskog ili općinskog vijeća, rješavaju u upravnim stvarima.

Propisi i novosti na nivou Bosne i Hercegovine

  • U “Službenom glasniku BiH” broj 53/22 od 9.8.2022. godine objavljeno je Uputstvo o carinskom postupku unutrašnje obrade, kojim se propisuje  način postupanja prilikom podnošenja zahtjeva za carinski postupak unutrašnje obrade, izdavanje odobrenja i provođenje postupka unutrašnje obrade. Ovo uputstvo stupilo je na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku BiH".
  • U “Službenom glasniku BiH” broj 60/22 od 6.9.2022. godine objavljena je Odluka o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa pri uvozu novih električnih i hibridnih automobila do 31.12.2022. godine. Ovom Odlukom propisuju se kriteriji pri uvozu u BiH novoproizvedenih električnih i hibridnih automobila koji će se uvoziti do 31.12.2022. godine, uz korištenje privremene suspenzije i privremenog smanjenja carinskih stopa utvrđenih u Zakonu o carinskoj tarifi ('Službeni glasnik BiH', broj 58/12). Odluka je stupila na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku BiH".
  • Uprava za indirektno oporezivanje BiH je putem svoje internet stranice obavijestila poreske obveznik da se vrijednost u PDV prijavi od poreskog perioda 2209 (septembar, 2022. godine) upisuje u decimalnim brojevima zaokruženim na dvije decimale.