(06.05.2022.)
- Poreske novosti 03-04 2022

Propisi i novosti na nivou Republike Srpske

Poreska uprava Republike Srpske je dana 2.3.2022. godine na svojoj internet  stranici obavijestila poreske obveznike da je u “Sl. glasniku Republike Srpske”, broj 15/22, objavljen i  Zakon o utvrđivanju porijekla imovine i posebnom porezu na imovinu. Zakon je objavljen 23.2.2022. godine i isti stupa na snagu godinu dana od dana objavljivanja. Ovim zakonom uređuju se uslovi, način i postupak pod kojima se utvrđuje imovina i uvećanje imovine fizičkog lica i poseban porez na uvećanje imovine, a za koju fizičko lice ne može da dokaže način sticanja, kao i organi nadležni za sprovođenje ovog zakona. Internet stranica PURS: https://poreskaupravars.org/category/obavjestenja/
Poreska uprava Republike Srpske je dana 1.3.2022. godine na svojoj internet stranici obavijestila poreske obveznike da je u “Sl. glasniku Republike Srpske”, broj 15/22, objavljen Zakon o fiskalizaciji, koji je stupio na snagu 3. marta 2022. godine. Ovim zakonom uređuju se predmet fiskalizacije u Republici Srpskoj, obveznici fiskalizacije, postupak fiskalizacije, sadržaj fiskalnog računa, kao i druga pitanja od značaja za fiskalizaciju. Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o fiskalnim kasama ("Sl. glasnik Republike Srpske", br. 69/07, 1/11, 65/14, 21/15 i 58/19).
Internet stranica PURS: https://poreskaupravars.org/category/obavjestenja/
U “Sl. glasniku Republike Srpske” broj 17/22, objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku, načinu obračunavanja i ostvarivanja prava na oslobađanje i prava na odbitak od poreske osnovice poreza na dohodak, koji je stupio na snagu 8. marta 2022. godine.
U “Sl. glasniku Republike Srpske” broj 17/22, objavljen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o vrsti i visini troškova nephodnih za ostvarivanje prihoda po osnovu autorskih prava, prava srodnih autorskim pravima i prava indrustrijske svojine. Pravilnik je stupio na snagu 8. marta 2022. godine.
U “Sl. glasniku Republike Srpske” broj 18/22 objavljen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice. Pravilnik je stupio na snagu 11. marta 2022. godine. Donesenim Pravilnikom je propisan novi obrazac Mjesečne prijave poreza po odbitku (Obrazac 1002), Zahtjev za izdavanje poreske kartice (Obrazac 1001) i Zahtjev za umanjenje poreske osnovice (Obrazac 1000).
Ispravka Pravilnika o izmjeni Pravilnika o obliku i sadržaju poreskih prijava i poreske kartice objavljen je u “Sl. glasniku Republike Srpse” broj 19/22.
Poreska uprava Republike Srpske je dana 29.4.2022. godine na svojoj internet stranici obavijestila poreske obveznike da je u “Sl. glasniku Republike Srpske”, broj 37/22 objavljen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku Republike Srpske. Zakon je stupio na snagu 6. maja 2022. godine.
Internet stranica PURS: https://poreskaupravars.org/category/obavjestenja/
U “Sl. glasniku Republike Srpske” broj 39/22, objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju uvećanja plate, visine primanja po osnovu rada i visine pomoći radniku. Odluka stupa na snagu 12. maja 2022. godine.

Propisi i novosti na nivou Federacije Bosne i Hercegovine

U 'Službenim novinama Federacije BiH' broj: 20/22 od 16.3.2022. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak, koji je stupio na snagu narednog dana od dana objavljivanja u 'Sl. novinama Federacije BiH'.
U 'Službenim novinama Federacije BiH' broj: 33/22 od 29.4.2022. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit. Ovaj Pravilnik je stupio na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Sl. novinama Federacije BiH”.
U 'Službenim novinama Federacije BiH' broj: 33/22 od 29.4.2022. godine, objavljen je Pravilnik o poreznoj rezidentnosti, koji je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u 'Sl. novinama Federacije BiH', a primjenjuje se od 01.06.2022. godine.  Ovim pravilnikom uređuje se postupak utvrđivanja rezidentnosti, oblik, sadržaj i postupak izdavanja potvrde o rezidentnosti, kao i druga pitanja od značaja za primjenu Ugovora/Sporazuma/Konvencija o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja na teritoriji FBiH.

Propisi i novosti na nivou Bosne i Hercegovine

Uprava za indirektno oporezivanje BiH je na svojoj internet stranici obavijestila poreske obveznike da je u zgradi UIO u Sarajevu otvoren prvi Servis centar za sve poreske obveznike. Radi se o otvaranju prvog Servis centra UIO, a isti će ukoro biti otvoreni i u regionalnim centrima Banjaluka, Mostar i Tuzla. Servis centri UIO su namijenjeni svim obveznicima indirektnih poreza koji će lično moći dobiti informacije iz oblasti indirektnih poreza, te upute i pojašnjenja za bilo koji problem oko primjene propisa iz oblasti indirektnog oporezivanja u BiH. Isto tako svi ostali obveznici u BiH će moći dobiti osnovne informacije o obavezi registracije i ulaska u sistem PDV-a u Bosni i Hercegovini, kao i na koji način se podnose zahtjevi za ulazak u sistem PDV-a, te koje su sve obaveze i prava poreskih obveznika.
U “Sl. glasniku BiH” broj 23/22 od 19.4.2022. godine objavljena je Odluka o izmjeni Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini.  Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u 'Sl. glasniku BiH', a primjenjuje se od 01. avgusta 2022. godine.