(02.08.2021.)
- Dopuna Pravilnika o uplati doprinosa RS

  •  U “Sl. glasniku Republike Srpske” broj: 70/21 od 30.7.2021. godine objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o uslovima, načinu obračunavanja, prijavljivanja i uplate doprinosa,  kojim se poslije člana 3. Pravilnika dodaje novi član 3a. Pravilnika, kojim članom se, između ostalog, jasnije propisuje osnovica, način obračunavanja i uplate doprinosa za lica koja su zaposlena kod poslodavca na nepuno radno vrijeme.

Pravilnik  stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku Republike Srpske".