(02.09.2022.)
- Poreske novosti 07-08 2022

Propisi i novosti na nivou Republike Srpske

U “Službenom glasniku Republike Srpske” broj 56/22 objavljen je Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o doprinosima, kojim je uvedena posebna vrsta obveznika doprinosa, a to je zaposleni kod poslodavca sa sjedištem u Republici Srpskoj, a koji je od tog poslodavca upućen na rad u inostranstvo, dok taj rad u inostranstvu traje, te je za iste propisana i posebna osnovica doprinosa. O navedenoj izmjeni Poreska uprava RS je obavijestila poreske obveznike putem svoje internet stranice: https://poreskaupravars.org/novi-osnov-osiguranja-radnik-upucen-u-inostranstvo/

Propisi i novosti na nivou Federacije Bosne i Hercegovine

U 'Službenim novinama Federacije BiH' broj: 61/22 od 3.8.2022. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku, koji je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. novinama FBiH".  Jedan od raloga zašto su donesene izmjene jeste što iste u značajnoj mjeri doprinose modernizaciji rada organa uprave i samog procesa upravnog odlučivanja, što je samo jedan od nekoliko ključnih segmenata ukupnog procesa reforme javne uprave u BiH. Ovaj proces predstavlja jedan od temeljnih uslova za uspješnu integraciju BiH u Europsku uniju, a svakako je i obveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju BiH sa EU. Među novopredloženim rješenjima je dužnost organa uprave da po službenoj dužnosti u upravnom postupku pribavljaju dokumente koji se vode po službenoj dužnosti. Ako je za ostvarenje nekog prava stranke potrebno voditi više upravnih ili drugih postupaka, stranci je omogućeno da na jedinstvenom upravnom mjestu u organu uprave podnese sve zahtjeve, koji će se po službenoj dužnosti i bez odgađanja dostaviti nadležnim organima. Na jedinstvenom upravnom mjestu stranke i druge zainteresovane osobe mogu dobiti propisane obrasce, obavijesti, savjete i drugu pomoć iz nadležnosti organa uprave. Izmjenama i dopunama Zakona uvedena je nova mogućnost u načinu komunikacije između organa uprave i stranaka u postupku u vidu elektronske pošte, što je zapravo suštinska izmjena ovoga zakona. Na ovaj način, ubuduće će organi uprave i stranke u upravnom postupku imati mogućnost međusobnog komuniciranja i dostavljanja podnesaka putem elektronske pošte i drugih digitalnih sredstava komunikacije, što podrazumijeva uštedu vremena i materijalnih resursa kako stranaka u upravnom postupku tako i organa uprave.
U 'Službenim novinama Federacije BiH' broj: 57/22 od 20.7.2022. godine objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak, koji je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. novinama FBiH". Novim Pravilnikom u članu 10. dodaje se podtačka e) koja reguliše da se dohotkom ne smatraju pomoći i druga primanja koja se stiču po osnovu Uredbe o pomoći stanovništvu, usljed rasta indeksa potrošačkih cijena (“Sl. novine FBIH, broj 55/22). Takođe, novim Pravilnikom mijenja se i član 53., u kojem se dodaje stav (5) kojim je propisano da se iznos poreza iz stava (1) ovog člana, koji plaćaju poreski obveznici kojima je odobreno plaćanje poreza na dohodak u paušalnom iznosu, umanjuje za 50% u periodu od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika do 31.12.2022. godine.

Propisi i novosti na nivou Bosne i Hercegovine

U “Službenom glasniku BiH” broj 47/22 od 19.7.2022. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost,  koji je stupio na na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 27.07.2022. godine. Donesene izmjene se odnose na promjenu definicije novosagrađenog objekta, pa se isti shodno članu 8. definiše kao:
-nedovršen građevinski objekat i/ili ekonomski djeljiva cjelina u sklopu objekata u bilo kojoj fazi izgradnje, i---završen građevinski objekat i/ili ekonomski djeljiva cjelina u sklopu objekata koja nije upotrebljavana ili je upotrebljavana kraće od dvije godine od momenta početka upotrebe.
Takođe, momenat početka upotrebe građevinskog objekta iz člana 36. stav (3) Zakona dokazuje se knjigovodstvenom evidencijom kojom se građevina, odnosno njezini dijelovi stavljaju u upotrebu ili bilo kojom drugom dokumentacijom kojom se dokazuje korištenje nekretnine i njezinih dijelova kao što su: zapisnik o primopredaji, ugovor o najmu, ugovor o isporuci električne energije, vode i slično. Takođe, izmjenama Pravilnika nameće  se obaveza poreskim obveznicima da na dan stupanja na snagu novog Pravilnika izvrše popis građevinskih objekata čija je izgradnja u toku i sačinjene popisne liste dostave Upravi najkasnije u roku od 15 dana od dana izvršenog popisa. Ostale izmjene Pravilnika se odnose na prevoz putnika kroz BiH i poslovanje u slobodnim zonama.
U “Službenom glasniku BiH” broj 50/22 od 29.7.2022. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini,  koji je stupio na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku BiH", a primjenjuje se danom stupanja na snagu Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini donesenog u skladu s članom 4. ovog zakona. Donesenim izmjenama poslije člana 46. dodaje se član 46a. koji propisuje da se za duhanske prerađevine za koje je zahtjev za štampanje akciznih markica podnesen prije početka primjene ovog zakona, plaćanje akcize vrši se prema propisima koji su se primjenjivali u vrijeme podnošenja zahtjeva. Dok je stavom (2) regulisano da se akciza plaćena prilikom preuzimanja akciznih markica isključuje plaćanje akcize na način propisan članom 23. st. (3) i (4) ovog zakona.
U “Službenom glasniku BiH” broj 51/22 od 2.8.2022. godine objavljena je Odluka o korištenju sveobuhvatne garancije na niži iznos za osiguranje plaćanja indirektnih poreza u unutrašnjoj obradi, koja je stupila na snagu 01. augusta 2022. godine. Ovom odlukom propisuje se korištenje sveobuhvatne garancije na niži iznos za osiguranje plaćanja indirektnih poreza u carinskom postupku unutrašnje obrade i postupak odobravanja takvog korištenja garancije.
Uprava za indirektno oporezivanje BiH je na svojoj internet stranici obavijestila poreske obveznike da od 1.8.2022. godine počinje primjena Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini, Odluke o sprovođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini i Zakona o carinskim prekršajima u Bosni i Hercegovini. U “Sl. glasniku BiH” broj 46/22 objavljeno je i Uputstvo o carinskom skladištenju i postupku carinskog skladištenja, koje je stupilo na snagu osmog dana od dana objavljivanja u 'Sl. glasniku BiH', a primjenjuje se od dana početka primjene Odluke o provođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini (1.8.2022. godine). Takođe, u “Sl. glasniku BiH” broj 53/22 od 9.8.2022. godine objavljeno je Uputstvo o carinskom postupku unutrašnje obrade, koje je stupilo na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku BiH". Ovim Uputstvom propisuje se način postupanja prilikom podnošenja zahtjeva za carinski postupak unutrašnje obrade, izdavanje odobrenja i provođenje postupka unutrašnje obrade.
Od 1.8.2022. godine počinje primjena i Odluke o nepreferencijanom porijeklu robe (“Sl. glasnik BiH”, broj 37/19).