(04.03.2022.)
- Poreske novosti 01-02 2022

Propisi i novosti na nivou Republike Srpske

U “Sl. glasniku Republike Srpske” broj 13/22 od 17.2.2022. godine objavljeno je Rješenje o vrijednostima koeficijenata za korekciju procijenjene tržišne vrijednosti nepokretnosti za 2022. godinu, koje je stupilo na snagu 8. marta 2022. godine.

Propisi i novosti na nivou Federacije Bosne i Hercegovine

U 'Službenim novinama Federacije BiH' broj: 6/22 od 28.1.2022. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa (izvršena je izmjena člana 20. Pravilnika). Ovaj Pravilnik stupio je na snagu narednog dana od dana objavljivanja u 'Sl. novinama Federacije BiH'.

Propisi i novosti na nivou  Bosne i Hercegovine 

U “Sl. glasniku BiH” broj 1/22 od 07.01.2022. godine objavljena je Odluka o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31.12.2022. godine. Ovom Odlukom propisuju se kriteriji za određivanje roba koje će se uvoziti do 31.12.2022. godine, uz korištenje privremene suspenzije i privremenog smanjenja carinskih stopa utvrđenih u Zakonu o carinskoj tarifi ('Službeni glasnik BiH', broj 58/12), (u daljem tekstu: 'tarifne suspenzije'). Ova Odluka je stupila na snagu danom donošenja i objavljivanja u 'Sl. glasniku BiH', a primjenjuje se od 1. januara 2022. godine.