(05.07.2021.)
- Izmjene Zakona o porezu na dohodak RS

  

  • Od 1. jula 2021. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama Zakona o porezu na dohodak, kojim Zakonom je osnovni lični odbitak poreske osnovice poreza na lična primanja, koji je regulisan članom 10. stav (3) tačka 1. Zakona,  povećan  sa 6.000 KM na 8.400 KM, godišnje. Takođe, novim Zakonom je iznos osnovnog ličnog odbitka poreske osnovice po osnovu izdržavanih članova uže porodice, koji je regulisan članom 10. stav (3) tačka 2. Zakona, povećan sa 900 KM na 1.800 KM, godišnje. Odnosno, mjesečni iznos ličnog odbitka po osnovu izdržavanih članova uže porodice povećan je sa 75 KM  na 150 KM.

Doneseni Zakon objavljen je u “Službenom glasniku Republike Srpske”, broj: 49/21 od 27.5.2021. godine.